Revision

Revision syftar bland annat till att kvalitetssäkra Företagets ekonomiska information till marknaden. Revisorn granskar dels Företagets årsredovisning, och bokföring (räkenskapsrevision), dels Företagsledningens förvaltning (förvaltningsrevision). Slutsatserna från denna granskning rapporteras årligen i en revisionsberättelse.

Den lagstadgade revisionsplikten avskaffades för ”mindre företag” den 1 november 2010.